نمونه کار طراحی کتاب مشابه نسخه اصلی

چرا خدمات نشرآنلاین
نمونه کار صفحه آرایی طراحی صفحه عنوان کتاب فیزیولوژی بالینی ACSM

نمونه طراحی قالب و صفحه آرایی کتاب فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی ACSM

کتاب فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی ACSM، کتابی تخصصی در حوزه پزشکی ورزشی است. این کتاب در قطع رحلی و با […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب راهنمای مداخله mhgap روانشناسی

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب روانشناسی راهنمای مداخله mhgap

کتاب راهنمای مداخله mhgap، نسخه فارسی و ترجمه شده‌ای است که طراحی این کتاب دقیقا مشابه با نسخه اصلی (لاتین) […]

طراحی و صفحه آرایی کتاب سنجش تاثیرات اجتماعی SIA

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب روانشناسی سنجش تاثیرات اجتماعی

کتاب راهنمای سنجش تاثیرات اجتماعی، نسخه فارسی و ترجمه شده‌ای است که طراحی این کتاب دقیقا مشابه با نسخه اصلی […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب راهنمای مداخله mhgap در فوریت های انسانی

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب روانشناسی راهنمای مداخله mhGap در فوریت‌های انسانی

کتاب راهنمای مداخله mhGap در فوریت‌های انسانی، نسخه فارسی و ترجمه شده‌ای است که طراحی این کتاب دقیقا مشابه با […]

نمونه طراحی و صفحه آرایی کتاب روانشناسی - برنامه اقدام سلامت روان

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب روانشناسی برنامه اقدام سلامت روان mhGap

کتاب نیازسنجی روانشناسی برنامه اقدام سلامت، نسخه فارسی و ترجمه شده‌ای است که طراحی این کتاب دقیقا مشابه با نسخه […]

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب نیازسنجی سلامت

نمونه کار طراحی و صفحه آرایی کتاب نیازسنجی سلامت

کتاب نیازسنجی سلامت، نسخه فارسی و ترجمه شده‌ای است که طراحی این کتاب دقیقا مشابه با نسخه اصی (لاتین) آن […]