خدمات
ثبت سفارش
راهنمای ثبت سفارش
فروشگاه
آکادمی

صفحه آرایی کتابهای کودکان

کتاب کودکان
امروز : سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸
Shop NasherOnline incoming - صفحه آرایی کتابهای کودکان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

یکی از اهداف مهم در صفحه آرایی کتاب کودکان، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن، راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصر بصری معقول است. صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش داده و کمک موثری در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقه بصری کودکان را به‌عنوان خوانندگان کتاب، اصلاح و تقویت کند.

کتاب کودک، از آن‌دسته كتابهای مصور هســتند كه در صفحه آرایی آنهــا، علاوه بر طرح یك ســاختار كلی برای صفحه آرایی كتاب و شــكل صفحه عنوان، نیاز اســت كه صفحه آرا شــناخت كافی ازمفهوم تركیب هنری یا كمپوزیســیون و بــه طور كلی مبانی هنرهای تجسمی داشته باشد تا بتواند در صفحه، درباره عوامل بصری، تصمیمات مقتضی مناسب و مطلوبی اتخاذ كند.

در صفحه آرایی كتابهای كودكان، اصل مهم، رعایت سادگی و پرهیز از پیچیدگی اســت. ســفید خوانی، یعنی وجود ســطوح ســفید علاوه بر حاشــیه ها و رعایــت آن در صفحه آرایی كتاب كودك، بســیار ضروری ســت. از این‌رو نباید صفحات از تصویر و نوشــته كاملا پر شوند و سفیدی نداشته باشند. اما تقســیم این سفیدی‌ها در صفحات، باید با رعایت ضوابط و مبانی بصری صورت گیرد و به ســهولت خواندن و درک مفهوم كمك كند. گروه ســنی كودك نیز باید درنظر گرفته شــود. سفید خوانی كتاب كودك ۶ تا ۷ ساله نسبت به سفید خوانی كتاب‌های نوجوانان بیشتراست.

صفحه آرایی كتاب كودك، باید به القای نوعی نشــاط و ســرزندگی كمك كند و تداعی حالتی جدی و عبوس را نداشته باشد؛ درعین حال كمك به رشــد و شــكوفایی شــعور و هوش كودك نماید و البتــه این هدفها در تركیب با تصویرسازی‌ها حاصل می‌شود. در صفحه‌آرایــی كتابهای كــودكان، دو صفحه مقابل هم را با تأكید زیاد، باید یك تابلو و یك صفحه دید و در حد امكان، این دو صفحه را به هم مربوط نمود كه به صورت یك تابلو دیده شود. یكــی ازروشهای رایج برای رســیدن بــه این هدف، ادامه تصویــر ازیك صفحه به صفحه مقابل است.

بیشتر بخوانید  گرید چیست ؟

در صفحه آرایی کتاب کودک روشی وجود دارد که حــروف دراصطلاح، با تصویر بافته شــده اســت و شــكل ابتدای ســطرها درامتداد تصویر و متأثر از آن می باشــد. این روش، در صفحه آرایی كتابهای كودكان بســیار کاربرد دارد كه درآن سطح حروف از عناصر تصویر جلوه می‌كند و یك ســطح خاكستری برای كامل كردن تصویر را تداعی می نماید.

در صفحه آرایی كتابهای كودكان، از زمینه های تمام صفحه رنگی هم برای دستیابی به هدف‌هایی كه ذكر شــد، اســتفاده می‌شــود؛ اما باید این زمینه هــای رنگی به گونه ای انتخاب شوند كه با تصویرسازیها تركیب كلی مناسبی داشته باشند و از جلوه آنها نكاهند. در توالــی صفحات هم كودك باید تنوع لازم را حس كنــد و تصمیم‌های یكنواخت در صفحات پیاپی كه قابل پیش‌بینی هستند، مردود می باشد. ورود به كتاب، ارجح اســت كه حس ورود و پایان آن، حسی ازتمام شدن و پایان را القا كند. غالب كتابهای كودك، صفحات اندكی دارند و درنتیجه به شــیوه مفتول، صحافی می‌شوند. دراین شیوه صحافی، طراح می‌تواند یك تصویر سراســری را در صفحه وســط كتاب قرار دهد كه تنهــا دو صفحه مقابل هم یكپارچه كتاب می باشد.

تلخیصی از پایـه و اصول صفحه آرایی، مؤلف: کامران افشار مـهاجر

[تعداد: 14    میانگین: 4.8/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط